Mirjam van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij is specialist op het gebied van de zestiende eeuw. Mirjam van Veen promoveerde in 2001 op een proefschrift over de polemiek tussen Dirck Volckertsz Coornhert en Johannes Calvijn.


Zij publiceerde daarnaast een groot aantal artikelen over de polemiek tussen reformatie en radicale reformatie en over de pleidooien van David Joris en Sebastian Castellio voor religieuze tolerantie.


Bovendien editeerde zij een aantal geschriften van Calvijn in de prestigieuze reeks Calvini Opera Denuo Recognita en publiceerde zij over een aantal onbekende geschriften van David Joris.


Na een studieverblijf in Genève en een verblijf als visiting scholar in Grand Rapids, verkreeg zij een aanstelling als docent algemene en Nederlandse kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sedert 1 mei 2011 is zij hoogleraar kerkgeschiedenis van de vroegmoderne tijd op de Fenna Diemer Lindeboom-leerstoel.


In 2012 verscheen een boek over Sebastian Castellio: De Kunst van Twijfelen. Sebastian Castellio was in de zestiende eeuw een voorvechter van religieuze tolerantie. Terwijl protestanten en katholieken hun waarheden in gewapend beton goten, pleitte hij voor de twijfel, als middel om met elkaar in gesprek te komen.


In 2014 verschenen als vruchten van het nieuwe onderzoeksproject over religieuze vluchtelingen drie artikelen: een overzichtsartikel en artikelen over Dirck Volckertsz Coornhert en Caspar Coolhaes.


 

Mirjam G.K. van Veen

Actueel

Buitenlandse bedreigingen van Nederlandse tolerantie? Religieuze vluchtelingen uit het Rijnland (1550-1618)
Op 1 juni 2015 is het onderzoeksproject Rhineland Exiles and the Religious Landscape of the Dutch Republic, c. 1550-1618 van start gegaan. Twee aio’s en een postdoc zullen onderzoek doen naar de grote groep vluchtelingen die tijdens de Opstand een veilig heenkomen zocht in het Duitse Rijnland. Dit onderzoeksproject moet nieuw licht werpen op de invloed van vlucht en ballingschap op de Nederlandse reformatie. Deze vluchtelingen kwamen in een intrigerend spanningsveld terecht. Enerzijds zagen ze zich uitgedaagd hun religieuze identiteit in een vreemde en vaak vijandige omgeving nauwkeurig te definieren; anderzijds noopte hun verblijf in een vreemde omgeving hen ertoe compromissen te sluiten met de meerderheid, ook op religieus vlak. 

Meer informatie over dit onderzoeksproject is te vinden op de website:
https://labs.wsu.edu/religiousexiles/

Amsterdamnified: religieuze nieuw-lichters in Amsterdam
Tussen de radicale reformatie in de 16e eeuw en de Verlichting bestaan opvallende overeenkomsten. Beide bewegingen pleitten voor religieuze tolerantie, twijfelden aan de letterlijke autoriteit van de Bijbel, en discussieerden over de macht van de duivel. Toch is nog steeds niet duidelijk of en hoe Verlichtingsdenkers geschriften uit de radicale reformatie lazen en gebruikten. Het project Amsterdamnified richt zich op de analyse van dit dissenters gedachtegoed en de continuiteit en discontinuiteit tussen radicale reformatie en Verlichting. Mijn bijdrage aan dit onderzoeksproject zal bestaan uit een serie artikelen onder andere over het gebruik dat Johann Jakob Wettstein maakte van Sebastian Castellio.

Meer informatie over dit onderzoeksproject is te vinden op de website:
http://amsterdamnified.dutchdissenters.net/wp/

Vrome pelgrims of ongevraagde missionarissen?
In 1553 vluchtte een groep Nederlandse gereformeerde vluchtelingen uit Londen naar Kopenhagen en de Noordduitse Hanzesteden. Zij waren eerst uit de Lage Landen gevlucht, en zagen zich nu genoodzaakt de katholieke koningin Mary te ontvluchten. De lutherse autoriteiten van Kopenhagevn, Hamburg, Wismar en Lübeck zaten op deze grote groep ongenode gasten echter niet te wachten, en meenden dat de gereformeerden veel te ijverig trachtten de lutheranen te overtuigen van hun gelijk. Zij wezen hen daarom de deur. Johannes Utenhove schreef over de zwerftocht van deze groep gereformeerden een boek. Utenhove’s reisverslag zou de relaties tussen lutheranen en gereformeerden eeuwen lang vergiftigen. Over Utenhoves boek en de wijze waarop het in de gereformeerd-lutherse polemiek is gebruikt, schrijf ik momenteel een boek.   

 https://labs.wsu.edu/religiousexiles/http://amsterdamnified.dutchdissenters.net/wp/http://amsterdamnified.dutchdissenters.net/wp/shapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2